Vrácení | Reklamace | Výměna

                                                         VRÁCENÍ ZBOŽÍ  

Nevyhovující zboží je možné vrátit či vyměnit do 14 dnů (od převzetí zásilky) bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, s originální visačkou, v původním stavu, nesmí jevit známky opotřebení a používání. Spolu se zbožím zašlete vyplněný formulář pro vrácení zboží. Zásilku prosím zašlete bez dobírky jako doporučený balík, zboží na dobírku nebude přijato!Zboží je možné také vyměnit či vrátit u nás na kamenném obchodě ve Slaném, Třebízského 975.

                                                           FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU 1 

Zboží nám prosím zašlete na naši adresu: MATAS, Třebízského 975, 274 01 Slaný (zde můžete vrátit také osobně)

Nejvýhodnější vrácení je přes Zásilkovnu. Platí i pro Slovensko.

  • zboží, které chcete vrátit zpět zabalte
  • vyberte si nejbližší pobočku Zásilkovny na https://www.zasilkovna.cz/pobocky 
  • na přepážce řekněte kód 98595740
  • po předání získáte potvrzení o přijetí
  • v Zásilkovně nic neplatíte, cena služby (Kč 59,-/ 2,5 Eura) vám bude odečtena z vrácené částky
  • pokud dochází k výměně zboží, poplatek se hradí na účet nebo dobírkou při vyzvednutí výměny.

Doba zpětného dodání Zásilkovnou k nám je zpravidla cca 7 dni.

Nebo vrátit jakýmkoli způsobem bez dobírky na adresu naší společnosti MATAS, Třebízského 975, 274 01 Slaný. Zákazník hradí na své náklady.

Po přijetí nevyhovujícího zboží vracíme peníze obratem, maximálně však do 5-ti pracovních dnů.

Nezapomeňte uvést číslo svého bankovní účtu | slovenský zákazník IBAN pro urychlené zaslání vrácené částky!!

 VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pro zajištění výměny nás prosím neprodleně kontaktujte emailem info@matas.cz či telefonicky mob.721 782 552. Zarezervujeme vám zboží na výměnu. Nebo si zabezpečte své zboží novou objednávkou, kde do poznámky uvedete "VÝMĚNA".

První výměna je zdarma, je zasílána přes Zásilkovna.cz na vámi určené výdejní místo. Výměna zdarma se nevztahuje na slovenské zákazníky. Na Slovensko zasíláme výměny s poplatkem 4 eura. Náklady spojené s dopravou zásilky k nám si hradí zákazník sám.

 

                                                   REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na užívání výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

 

1.1. Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná odpovědnost za vady 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) zákonné odpovědnosti za vady prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Zákonná odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:


       jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

       jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

       jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

       jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.


2. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:


       bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

       přiměřeným snížením kupní ceny

       náhradním dodáním zboží

       odstoupením od smlouvy

3. Dodatky

Spotřebitel může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se na náš email: obchod@matas.cz